ALARMOWY 603 607 807


O firmie

STAN PRAWNY


Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2017 roku w wyniku przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 331 300,00 zł i 100% udziałów posiada Gmina Czernica, która jest właścicielem.

ZGK Sp. z o.o. został wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000676519.

Przedmiotem działania Spółki jest:

  •  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  •  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  •  zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  •  działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  •  roboty związane z budową dróg i autrostad,
  •  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  •  przygotowanie terenu pod budowę,
  •  wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  •  transport rurociągowy pozostałych towarów,
  •  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.


SPECYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI


Do naszych głównych zadań należy dostawa wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Czernica. 
Nadzorujemy Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, z której woda dostarczana jest dla wszystkich mieszkańców gminy oraz Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków.

Obecnie zakład obsługuje około 4800 odbiorców usług, eksploatuje ponad 186 km sieci wodociągowej i ponad 163 km sieci kanalizacyjnej. Pod ciągłą obsługą i nadzorem znajduje się 91 przepompowni ścieków.

Zajmujemy się równiez administrowaniem cmentarza komunalnego w Wojnowicach oraz utrzymaniem porządku i zieleni w ramach umowy zawartej z Gminą Czernica.


KRSREGULAMIN ORGANIZACYJNY