ALARMOWY 603 607 807


cennik usług


Taryfa opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłata abonamentowa obowiązująca od dnia 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020r.

 

 

Lp.

 

 

Nazwa usługi

 

 

Cena netto
w zł/m3

1.

Zaopatrzenie w wodę

3,35

2.

Opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody

7,77/kwartał

3.

Odprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

9,89

4. Opłata abonamentowa z tytułu odprowadzania ścieków 6,24/kwartał
do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT 
Cennik Usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj usługi

 

 

Wartość opłaty netto

1.Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o.:
- średnica wodomierza dn 15-20

- średnica wodomierza powyżej dn 20160 zł   

wycena indywidualna
2.Plombowanie lub rozplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o.70 zł
3.Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym:
-średnica do dn25

-średnica powyżej dn25

80 zł


wycena indywidualna
4.Demontaż wodomierza głównego wraz z zakorkowaniem przyłącza na zlecenie odbiorcy usług80 zł
5.Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług (dotyczy klientów posiadających zasuwki na przyłączach)100 zł
6.Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, bez prowadzenia prac ziemnych ( bez wykopu)300 zł
7.
Przywrócenie dostawy wody lub likwidacja przyłącza woda na zlecenie odbiorcy usług z koniecznością prowadzenia prac ziemnych(wykop):
- bez odtworzenia nawierzchni

- z odtworzeeniem nawierzchni
1300 zł

wycena indywidualna
8.Praca ciągnika z przyczepą 1)110 zł/godz
9.Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub  płozową1)120 zł/godz.
10.Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1)130 zł/godz.
11.Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1)120 zł/godz.
12.Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3  1)120 zł/godz.
13.Praca koparko-spycharki 1)130 zł/godz.
14.Praca samochodu z zabudową asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania przykanalików 1)200 zł/godz.
15.Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1)180 zł/godz.
16.Usługa transportowa samochodem typu furgon10 zł/km
17.Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gmniny Czernica2)16,66 zł/m3
18.Usługa koszenia kosami spalinowymi bez zbierania trawy - 1 pracownik25 zł/godz.
19.Usługa koszenia kosami spalinowymi z koszem wraz z wywozem trawy - 1 pracownik30 zł/godz.
20.Kontrola kanalizacji sanitranej za pomocą agregatu dymotwórczego 3)180 zł/godz.
21.Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej 4)260 zł
22.Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan./zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż):
- format do A3


- format niestandardowy80 zł/
1 arkusz   

120 zł/
1 arkusz

 

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Uwaga: Pozycje 1-21 uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.

Objaśnienia: 

 

1)      opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,
2)     przy ilości mniejszej niż 4m3, opłata będzie liczona jak za 4m3
3)     praca urządzenia możliwa przy temperaturze powietrza powyżej 5°C.
4)     po stronie Inwestora materiał (siodło zgodne z warunkami tech.) oraz wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu.
  

 

 

Zarządzenie Nr 021.17.SP.2017 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.  

Zarządzenie Nr 021.11.2018 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez ZGK Czernica Sp. z o. o.

Zarządzenie Nr 021.02.2019 Prezesa Zarządu w sprawie ceny za 1 m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie Nr 021.05.2019 Prezesa Zarządu w sprawie zmiany zarządzenia nr. 021.08.2017 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica z dnia 08.06.2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez ZGK Czernica Sp.zo.o.