ALARMOWY 603 607 807


cennik usług


Taryfa opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłata abonamentowa obowiązująca od dnia 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020r.

 

 

Lp.

 

 

Nazwa usługi

 

 

Cena netto
w zł/m3

1.

Zaopatrzenie w wodę

3,35

2.

Opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody

7,77/kwartał

3.

Odprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

9,89

4. Opłata abonamentowa z tytułu odprowadzania ścieków 6,24/kwartał
do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT 
Cennik Usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj usługi

 

 

Wartość opłaty netto

1. Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o.:
- średnica wodomierza dn 15-20

- średnica wodomierza powyżej dn 20160 zł   

wycena indywidualna
2. Plombowanie lub rozplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o. 70 zł
3. Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym:
-średnica do dn25

-średnica powyżej dn25

80 zł


wycena indywidualna
4. Demontaż wodomierza głównego na zlecenie odbiorcy usług 80 zł
5. Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług (dotyczy klientów posiadających zasuwki na przyłączach) 100 zł
6. Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych
300 zł
7.
Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia z koniecznością prowadzenia prac ziemnych:
- bez odtworzenia nawierzchni

- z odtworzeeniem nawierzchni
1300 zł

wycena indywidualna
8. Praca ciągnika z przyczepą 1) 110 zł/godz
9. Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub  płozową1) 120 zł/godz.
10. Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1) 130 zł/godz.
11. Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1) 120 zł/godz.
12. Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3  1) 120 zł/godz.
13. Praca koparko-spycharki 1) 130 zł/godz.
14.
Czyszczenie kanalizacjimetodą hydrodynamiczną samochodem z funkcją odzysku wody z zagospodarowaniem odpadów 1)
usługa wykonywana
po godz. 15 i w dni wolne od pracy
UWAGA
brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 150zł
500 zł/godz.

wzrost stawki o 50%15. Praca samochodu z zabudową asenizacyjną 1) 200 zł/godz.
16. Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1)
180 zł/godz.
17. Usługa transportowa samochodem typu furgon 10 zł/km
18. Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gmniny Czernica2) 16,66 zł/m3
19. Usługa koszenia trawy kosami spalinowymi - 1 pracownik 25 zł/godz.
20. Usługa koszenia kosami spalinowymi z koszem wraz z wywozem trawy - 1 pracownik 30 zł/godz.
21. Kontrola kanalizacji sanitranej za pomocą agregatu dymotwórczego 3) 180 zł/godz.
22. Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej 4) 260 zł
23. Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan./zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż):
- format do A3


- format niestandardowy80 zł/
1 arkusz   

120 zł/
1 arkusz

 

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Uwaga: Pozycje 1-21 uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.

Objaśnienia: 

 

1)  opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,
2)  przy ilości mniejszej niż 4m3, opłata będzie liczona jak za 4m3
3)  praca urządzenia możliwa przy temperaturze powietrza powyżej 5°C.
4)  po stronie Inwestora materiał (siodło zgodne z warunkami tech.) oraz wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu.
  

 

 

Zarządzenie Nr 021.17.SP.2017 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.  

Zarządzenie Nr 021.11.2018 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez ZGK Czernica Sp. z o. o.

Zarządzenie Nr 021.02.2020 Prezesa Zarządu w sprawie ceny za 1 m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie Nr 021.05.2019 Prezesa Zarządu w sprawie zmiany zarządzenia nr. 021.08.2017 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica z dnia 08.06.2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez ZGK Czernica Sp.zo.o.

 
Zarządzenie Nr 021.02.2020 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia ceny za 1 m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim